Caring communities 3D Model

Creu cymunedau gofalgar

Dros y 4 blynedd diwethaf, mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi cryn dipyn mewn cyfleusterau a gwasanaethau i sicrhau y gall greu diwylliant gofalgar ar gyfer cymunedau.

Hyd yn hyn gwariwyd £500m ar brosiectau Llunio Lleoedd, a buddsoddwyd cryn dipyn mewn gwasanaethau i drigolion hŷn a’r rhai a ystyrir yn agored i niwed, sydd wedi darparu cyfleusterau gwell ac wedi’u huwchraddio ar eu cyfer er mwyn eu galluogi i gael gofal o’r radd flaenaf.

Mae hanfodion rhaglen Llunio Lleoedd yn canolbwyntio ar fuddsoddiad lleol ystyrlon – sy’n ystyried anghenion y gymuned ac yn anelu at wneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r wefan bwrpasol hon yn cynnig trosolwg o’r buddsoddiad er mwyn rhannu’r cefndir â thrigolion a’u galluogi i ddeall yn well ble a phryd y cafodd yr arian ei wario, er mwyn ein helpu i nodi cyfleoedd buddsoddi yn y dyfodol.

Siapio lle yn y gymuned

Y Cynghorydd Shayne Cook
Canolfan Seibiant Newydd
Gwasanaeth MyST
Cartref Gofal Castle View

Caerphilly in conversation - have your say

Gadewch sylw

Sylwch y bydd eich sylw yn cael ei gymedroli cyn iddo ymddangos. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn ymddangos yn yr adran sylwadau.

Housing icon
Eich cartrefi, eich dyfodol
Connecting icon
Cysylltu pobl, cysylltu mannau
Business icon
Lle gwych i wneud busnes
Health icon
Bywydau iach, lleoedd iach
Community icon
Creu cymunedau gofalgar
Caerphilly Place Shaping