Healthy Places 3D Model

Bywydau iach, lleoedd iach

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi yn sylweddol mewn seilwaith er mwyn sicrhau y gall trigolion Caerffili fyw bywydau iachach mewn lleoedd iachach. 

Drwy fuddsoddiad ystyriol o hyd at £500 miliwn hyd yma rydym wedi creu cyfleusterau newydd o’r radd flaenaf er mwyn galluogi trigolion i fyw bywydau mwy egnïol a chynaliadwy mewn ardaloedd ledled y Fwrdeistref Sirol. 

Mae hanfodion rhaglen Llunio Lleoedd yn canolbwyntio ar fuddsoddiad lleol ystyrlon sy’n ystyried anghenion y gymuned ac yn anelu at wneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r wefan bwrpasol hon yn cynnig trosolwg o’r buddsoddiad er mwyn rhannu’r cefndir â thrigolion a’u galluogi i ddeall yn well ble a phryd y cafodd yr arian ei wario, er mwyn ein helpu i nodi cyfleoedd buddsoddi yn y dyfodol.

Siapio lle yn y gymuned

Y Cynghorydd Nigel George
Hyb Athletau Rhiw Syr Dafydd
Siop Ailddefnyddio Penallta
Canolfan Hamdden Trecelyn

Caerphilly in conversation - have your say

Gadewch sylw

Sylwch y bydd eich sylw yn cael ei gymedroli cyn iddo ymddangos. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn ymddangos yn yr adran sylwadau.

Housing icon
Eich cartrefi, eich dyfodol
Connecting icon
Cysylltu pobl, cysylltu mannau
Business icon
Lle gwych i wneud busnes
Health icon
Bywydau iach, lleoedd iach
Community icon
Creu cymunedau gofalgar
Caerphilly Place Shaping